Idogen

Idogen noterat på aktietorget  är ett forskningsbaserat bolag som utvecklar ett så kallat tolerogent vaccin, ett nytt behandlingskoncept mot autoimmuna sjukdomar och transplantationsavstötning. Idogen grundades år 2008 kring en principiell immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. Idogens behandling bygger på att en liten andel av patientens vita blodkroppar tas ut, omprogrammeras i provrör och sedan ges tillbaka till patienten. Bolaget befinner sig i preklinisk fas och har en plattformsteknologi utifrån vilken man har potential att fundamentalt förändra långtidsverkande behandling av anti-läkemedelsantikroppar och behandling av autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota.


Lars Hedbys är en av grundarna till Idogen och partner i Ventac Partners sedan 2006. Med över 20 år i ledande och verkställande roller, däribland VD-positioner i offentliga och privata företag och Vice President och Site General Manager-roller på AstraZeneca, har han en mycket omfattande erfarenhet från life science-branschen. Förutom Idogen, har Lars Hedbys även varit med och startat upp ett antal andra internationella läkemedelsbolag. Han är för närvarande styrelseordförande i Lund Life Science Incubator och har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i ett antal medicin- och bioteknikföretag.


Här är två olika interjuver:


https://www.biostock.se/2017/10/sondagsintervjun-lars-hedbys-vd-idogen/


https://www.youtube.com/watch?v=J9ebJ_Niw4I&list=PLgLifPc-PiGNI180AlMIMzywaXew7Alhn&index=1


(2018-09-05) Sålde det sista i Idogen på 3,3 kr (Idogen var då bara 0,5% av portföljvärdet)

Idogen är alldeles för hög risk och risken är stor för en till NE

Eventuellt tas Idogen in i portföljen igen längre fram när de säkrat finansiering.


Kort riktkurs 2 kr


Chansen att de lyckas ända fram sätter jag till ungefär 10% så det ska vägas in vid en placering i Idogen


Chansen att Idogen lyckas i de tidiga faserna är klart större.
Idogen utvecklar en plattform för tolerogena vaccin med potential att behandla och potentiellt bota ett stort antal sjukdomar


Idogen utvecklar en plattform för tolerogena vaccin med potential att behandla och potentiellt bota ett stort antal sjukdomar och medicinska tillstånd där kroppens immunförsvar reagerar på antigen på ett oönskat sätt. Det kan gälla autoimmuna sjukdomar, förebyggande av avstötning vid transplantation och behandling av patienter som utvecklat immunreaktioner mot livsviktiga läkemedel.


Dendritiska celler är en sorts vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret, då de styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. Enligt den här modellen ger tolerogena dendritiska celler framtagna med Idogens teknologi möjlighet att styra andra immunceller i kroppen att skapa tolerans för ett specifikt antigen. Det ger en potential att bryta eller lindra ett sjukdomsförlopp som initialt orsakats av det egna försvaret.


Teknologin i Idogens behandlingskoncept innebär att dendritiska celler tas ut från patientens blod (1) och behandlas utanför kroppen med zebularin och de sjukdomsspecifika antigenerna (2). Därmed omprogrammeras de dendritiska cellerna till att motverka den skadliga immunreaktionen och skapa tolerans utan att immunsystemet i övrigt påverkas. Därefter återförs dessa omprogrammerade dendritiska celler till patienten (3) och skapar tolerans mot antigenet.Mer information om Idogen och Forskningsöversikt


Idogen bygger på upptäckten att zebularin kan uppreglera enzymet IDO1 som hämmar immunreaktioner. Dendritiska celler är en sorts vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. När de dendritiska cellerna presenterar antigen (ämne som kroppens immunsystem reagerar mot) för andra immunceller styr de om dessa ska initiera en immunologisk försvarsreaktion eller inte. Om de dendritiska cellerna är aktiverade med exempelvis genetiskt material från bakterier styr dessa dendritiska celler immuncellerna att aktivera immunförsvaret mot de antigener som de känner igen. Tolerogena dendritiska celler behandlade enligt Idogens teknologi möjliggör istället att immuncellerna kan skapa en specifik och varaktig immunologisk tolerans för antigenet. Enzymet IDO1 (indolamin dioxygenas 1) har visats ha en nyckelroll för de tolerogena dendritcellernas effekt på andra immunceller.


I pågående studier av immunitet inducerad i råtta mot det definierade antigenet ovalbumin, har dendritiska celler som zebularin-behandlats utanför kroppen, visats starkt hämma reaktiviteten av andra immunceller. Detta utgör ett första viktigt steg i att visa att Idogens terapikoncept med antigenspecifik omprogrammering av dendritiska celler fungerar.


Idogen har uppnått ”proof-of-principle” inom transplantation för diabetes-typ-1. Under 2013 publicerades en studie på diabetiska råttor med två grupper om nio råttor som mottog insulinproducerande celltransplantat från en främmande stam. En grupp genomgick två veckors behandling med zebularin insatt från dag sex efter transplantation och kontrollgruppen mottog inte någon behandling. I studien påvisades en statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen som behandlades med zebularin och kontrollgruppen. Studien avslutades dag 90. I figuren nedan framgår att kontrollgruppen visar på 100 % transplantatavstötning efter drygt 40 dagar och att avstötningen är signifikant fördröjd eller helt förhindrad i gruppen som behandlats med zebularin (Nittby et al, PLOS ONE, 8: 1-8, 2013).


I ett pågående samarbete med professor Richard Williams forskargrupp vid universitetet i Oxford, har progress av reumatisk artrit kunnat starkt hämmas i en djurmodell. Dessa resultat erhölls genom att under en begränsad period zebularin-behandla djur med start när de redan uppvisade tidiga ledsymptom. Därigenom exponerades alla deras olika celltyper för zebularin. Hos dendritiska celler förväntas detta inducera IDO1 och styra dem att framkalla immunologisk tolerans för antigenet kollagen, som i denna modell utgjorde det antigen som framkallat artriten.


Idogens vaccin bygger på patientens eget blod. Ur det tas föregångare till dendritiska celler. Dessa behandlas i provrör med antigen och med molekylen zebularin som är en del av Idogens patent. Zebularin har egenskapen att få cellerna att producera enzymet IDO1. IDO1 har förmågan att driva dendritiska celler till att bli tolerogena. På så sätt ”omskolas” de dendritiska cellerna som sedan återförs till kroppen och förhoppningsvis tar kommando över immunförsvaret med effekten att immunförsvaret lär sig att inte angripa de egna cellerna. På detta sätt skulle det kunna vara möjligt att bekämpa autoimmuna sjukdomar. Vilket antigen som blir aktuellt beror på sjukdom. Teoretiskt kan Idogen därför bara byta antigen beroende på sjukdom och har på så sätt en intressant plattformsteknologi. Förutom vid autoimmuna sjukdomar och transplantation så kan tekniken potentiellt också fungera tillsammans med biologiska läkemedel som inte fungerar om immunsystemet inte tolererar dem.


Dendritiska celler är antigenpresenterande celler. Det leder till styrning av T-celler. 2011 års Nobelpris i medicin tilldelades Ralph Steinman för upptäckten av dendritiska celler och vilken roll de spelar i immunförsvaret. Forskningsområdet är såldes förhållandevis ungt. Regelverket för cellterapi är också ungt och öppnar upp för sjukhusundantag. De dendritiska cellerna kan förenklat beskrivas som immunförsvarets första utpost. De upptäcker hot och presenterar informationen för T-cellerna i en process som kallas för endocytos. T-cellerna avgör om och hur immunförsvaret ska aktiveras eller dämpas. Ibland fungerar inte immunförsvaret som det ska och kan få för sig att bekämpa saker som inte ska bekämpas. Det kan ställa till stora problem om dessa saker är livsviktiga som t ex insulinproducerande celler vilket sker om man lider av typ-1 diabetes. Tillståndet kallas autoimmunitet. Andra exempel på autoimmuna sjukdomar är MS och Crohns sjukdom. Hur det här fungerar är fortfarande till stor del en gåta som det forskas mycket om.


Ett antigen är ett ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret. Reaktionen leder till bildandet av antikroppar och immunförsvaret angriper antigenet. Idogen vill utveckla tolerogena vaccin för att bota flera sjukdomar där immunförsvaret reagerar på antigen på ett oönskat sätt. Tanken är att tolerogena dendritiska celler framtagna med Idogens teknologi ska kunna styra immunförsvaret och på så sätt skapa tolerans för specifika antigen. Fungerar det som tänkt kan en sjukdom skapad av det egna immunförsvaret hindras eller i alla fall lindras. Teknologin innebär att patientens celler görs om utanför kroppen till dendritiska celler med egenskaper som kan motverka de skadliga immunreaktionerna. Idogen bygger på upptäckten att zebularin kan uppreglera enzymet IDO1 som hämmar immunreaktioner. Behandlade celler återförs till kroppen och skapar förhoppningsvis tolerans mot det specifika antigenet utan att påverka immunförsvaret i övrigt. Eftersom det är patientens egna celler som används skapas en skräddarsydd terapi som förhoppningsvis är långtidsverkande. Zebularin är från början framtaget som ett cancerläkemedel, en cytostatika liknande substans, men hade för dålig biotillgänglighet för att fungera som tänkt. Även om Idogen har patenterat metoden har bolaget också patenterat alternativ till zebularin för uppreglering av IDO1. Det ökar möjligheterna till utlicensiering och förhindrar konkurrens än mer effektivt. Behandlingar med Idogens tolerogena vaccin kommer att bli dyra p g a tillverkningsprocessen. Utgångspunkten är att en behandling mot Hemofili A kommer att kosta 500 000 kronor. Därför krävs det att effekten som uppnås blir långvarig ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Normalt används mycket djurmodeller inom läkemedelsutveckling. I Idogens fall är djurförsök inte lämpliga eftersom det skulle innebära att mänskliga dendritiska celler sprutas in i råtta. Det är orimligt att räkna med effekt av det. Idogen har därför inga krav på djurstudier från myndigheterna.

Skriv gärna i Idogen forumet nedan:


Om ni har frågor om företaget, nyheter eller annan information.

(Det går även att skriva som Guest, klicka bara i rutan "Id rather post as a guest")